Bierzmowanie

  • metryka chrztu
  • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji
  • w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej
PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA:
  • w trzyletnim cyklu podczas comiesięcznych spotkań
Przewiń do góry